Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 28/8/2017, thay thế Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng ...