1. Đặc điểm tình hình

- Địa điểm trụ sở chính:

Thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên. Điện thoại 02573589112, email:  thhoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

- Quá trình thành lập và phát triển: Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây được thành lập theo Quyết định 3061/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Tây Hòa trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây và trường Tiểu học Số 2 Hòa Mỹ Tây.

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây là một trong những trường xuất sắc của huyện Tây Hòa, Trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh phú yên tặng Bằng khen, Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa tặng nhiều Giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và hoạt động các phong trào. Nhà trường luôn huy động 100% trẻ em trong địa bàn thuộc diện phổ cập giáo dục Tiểu học ra lớp, trong đó có cả học sinh khuyết tật và luôn duy trì 100% sĩ số học sinh. Tỉ lệ học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm đạt 100%. Chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo ngày càng tiến bộ.

          - Những đặc điểm chính: Năm học 2019-2020 trường có 32 lớp, tổng số học sinh là 779 em được học tại 05 điểm trường trên địa bàn các thôn Quảng Mỹ, Ngọc Lâm, Mỹ Thành, Mỹ Phú và Thạnh Phú Đông.

- Cơ cấu tổ chức: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 61 người (Lãnh đạo đơn vị: 04 người; Tổ chuyên môn: 5 tổ. Các tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ: 37 người; BCH Công đoàn: 07 người; Chi đoàn: 09 đoàn viên)

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tr­ường được thực hiện theo Điều 3 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Những thành tích nổi bậc trong 05 năm qua

a. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 14 tháng  7 năm 2015 của UBND huyện Tây Hòa

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên

2015-2016

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 2762 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Tây Hòa

2016-2017

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Tây Hòa

Cờ Thi đua xuất sắc

Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Tây Hòa

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1644 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1644 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên

2017-2018

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên

Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

2018-2019

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Tây Hòa

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên

b. Hình thức khen thưởng

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng của cơ quan ban hành quyết định

2014-2015

Giấy khen

Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 14 tháng  7 năm 2015 của UBND huyện Tây Hòa

2015-2016

Giấy khen

- Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Tây Hòa

2016-2017

Giấy khen

- Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện Tây Hòa

2017-2018

Bằng khen

- Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên

2018-2019

Giấy khen

Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Tây Hòa