1. Chi đoàn

a) Bí thư Chi đoàn

- Họ và tên: Lê Đông Hội

- Năm sinh: 1991

- Trình độ chuyên môn: Đại học giáo dục tiểu học

b) Phó Bí thư Chi đoàn

- Họ và tên: Ngô Thị Lợ

- Năm sinh: 1991

- Trình độ chuyên môn: Đại học giáo dục tiểu học

2. Giáo viên Tổng phụ trách Đội

- Họ và tên: Trần Văn Thức

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học giáo dục tiểu học