1. Chủ tịch công đoàn

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trình

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục chính trị

2. Phó Chủ tịch Công đoàn

- Họ và tên: Lê Thị Hạnh

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng tiểu học