1. Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Anh Thư

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục tiểu học; Đại học Quản lý giáo dục

2. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dương

- Năm sinh: 1964

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục tiểu học; Đại học Quản lý giáo dục

3. Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Huỳnh Thị Sương

- Năm sinh: 1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục tiểu học;